РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ЯСЛА-САДОК КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ № 35

ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ

 ВИХОВАНЦІВ НАШОГО ЗАКЛАДУ !

Батьківський комітет закладу дошкільної освіти ясла – садок компенсуючого типу № 35 для дітей з вадами зору Управління освіти Рівненського міського виконавчого комітету  щиро вдячний за співпрацю щодо створення комфортних умов  для перебування,  безпеки,  корекції і розвитку  наших дітей в закладі .

Звітування про використання коштів в  проводиться  щорічно на батьківських зборах                         в осінній період  в кожній віковій групі, звітування голови батьківського комітету закладу в вересні та січні поточного року, а також  інформація про використання коштів розміщена на головній сторінці  сайту закладу у розділі : ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ.

Збір коштів  та  прозоре обґрунтоване їх використання покладається  на  батьків – членів батьківських комітетів та голову батьківського комітету закладу.

Адміністрація закладу надає пропозиції щодо можливого та необхідного їх використання. Розподіл та використання коштів здійснюється з урахуванням пропозицій на поточні  ремонти приміщень, усунення непередбачуваних  аварійних ситуацій  ( прорив труб, чистка каналізаційних труб тощо), придбання будівельних матеріалів, миючих засобів ...

Благодійна допомога у грошовій формі може надходити на спеціальний рахунок  закладу .

Якщо благодійна допомога надається у вигляді майна, то таку допомогу оформляють на основі отриманих первинних документів та негайно  оприбутковують .

Дякуємо всім батькам за розуміння, підтримку та співпрацю!

З повагою, голова  та члени батьківського комітету закладу   

 

 

 

 

 

 

 

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ЯСЛА-САДОК КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ № 35

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про батьківські комітети закладу

 

1. Загальні положення 

         1.1. Положення про батьківські комітети  закладу   дошкільної освіти для дітей                з вадами зору  (далі – комітети) визначає їх функції у державно – громадській системі управління закладом  дошкільної освіти (далі-заклад).

  1.2. Комітети є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей                             під час організації їх життєдіяльності у закладі.

 1.3. У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту» від 05.09.2017р. , «Про дошкільну освіту»  {Із змінами, внесеними …., згідно з Законом України «Про освіту»  № 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380} , «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», Положенням   про дошкільний навчальний заклад, статутом дошкільного навчального закладу, цим положенням, іншими чинними нормативно-правовими актами в галузі освіти  та міжнародним законодавством з прав дитини.

 1.4. Рішенням про заснування комітетів груп (групи) або закладу та кількість членів комітету приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп (групи)  або закладу.

 1.5. Легалізація (офіційне визнання) комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному  закладу після письмового повідомлення керівництва закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування.

1.6. Припинення діяльності комітетів може бути проведено шляхом реорганізації                      або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

 

 

 

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітетів є

захист законних інтересів в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

 

 2.2. Основним завданням діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

- збереження та зміцнення здоров’я  вихованців ;

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей з вадами зору ;

- розвитку потреби в реалізації компенсаторних  здібностей дітей з зоровою патологією;

- виховання у дітей  елементів природо-доцільного світогляду;

-  утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності дитини;

- розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

- всебічного зміцнення зв’язків між родинами,  закладом дошкільної освіти  і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на вихованців ;

- залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

- організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання.

   2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:

- законність,

- гласність,

- колегіальність,

- толерантність,

- виборність,

- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням               та законодавством,

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, груп (групи).

 

 

 

3. Порядок створення батьківських комітетів

3.1. Комітет груп (групи) формується з батьків або осіб, які їх замінюють, однієї                           чи декількох груп і діє від їх імені.

3.2. Комітет груп (групи), голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу (групи) на початку навчального року.                              Кількісний склад та строк повноважень комітету визначаються зборами батьків дітей, які формують групу (групи).

3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп,  та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп закладу.

3.4. Кількісний склад комітету закладу, строк його повноважень визначаються загальними зборами батьків або радою цього закладу. При цьому від комітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника.                                               Із складу комітету обирається голова, його заступник та секретар.

3.5. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження,                       вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.6. Комітети закладів, що формують освітній округ або знаходяться у складі освітнього  об’єднання, можуть створювати комітет округу.

4. Організація діяльності батьківських комітетів 

4.1.Збори батьків дітей, які формують групу (групи) проводяться за рішенням комітету груп (групи) не рідше двох разів на рік.

4.2. Батьківський комітет закладу у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад.Правомочний склад зборів становить не менше  як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з директором закладу дошкільної освіти.

4.3.У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад питання , що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситися на обговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.

4.4.Рішення зборів батьків,комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності,відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом надання протоколу).

4.5.Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, педагогів,  громадскості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

 

Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

4.6.При недосягненні згоди між  директором  і більшістю членів комітету закладу питання вирішується районними, районними у містах органами управління освітою;   між вихователями групи і комітетом групи-керівництвом цього закладу.

4.7.Комітети звітують про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей,  які відвідують заклад один раз на рік-в день виборів нового складу комітетів.  На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів.

4.8.Секретар комітету веде протоколи засідань і зборів,що зберігаються у справах дошкільного  закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів.

Строк зберігання протоколів-3 роки.

4.9.Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

5.Права та обов’язки комітетів

5.1.Комітети мають право:

-брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають   у несприятливих соціально-економічних умовах;

-встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової  та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;

-сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;

-вносити на розгляд керівництва (педагогічної  ради, батьківського комітету ) закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статуту, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які можуть бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

- звертатися до директора, педагогів, батьківського комітету , або педагогічної ради закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

 

- за необхідності заслуховувати звіти комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

- скликати позачергові загальні збори батьків (конференції);

- створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь  у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

- надавати пропозиції  керівнику  закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення вихованців закладу;

- сприяти організації інноваційної та експерементальної діяльності дошкільного закладу.

5.2. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами  та затверджуються їх головами.

5.3. Комітети зобов’язані:

- виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;

-вести протоколи засідань зборів батьків,що зберігаються в справах закладу   та передаються за актом новообраному комітету;

-надавати інформацію про свою діяльність за проханням  керівника  закладу   або відповідного органу управління освітою;

-у разі потреби організувати чергування батьків під час культурно-масових заходів  у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців;

-звітувати перед загальними зборами батьків(конференціями).

 

5.4.Голова комітету закладу є членом педагогічної ради закладу.  Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету,з правом дорадчого голосу.

5.5.Голова (представник) комітетуможе бути членом атестаційної комісії під час  проведення атестації педагогічних працівників закладу.

 

 

 

Чекаємо Ваших листів за адресою

E-mail: ssadok@ua.fm