ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

 

В усіх вікових групах здійснюється робота пізнавального , корекційно – розвивального напрямку з урахуванням запитів батьків вихованців, потреб, інтересів, здібностей зороводепривованих дошкільнят . Дослідницько – пошукова діяльність, природнича компетенція реалізується педагогами Г.Синицею, Т.Макаровою, Н.Павлюк, В.Безчинською. Педагоги використовують найдієвіші методи і засоби в роботі з дітьми, що мають порушення зору , це - спостереження, обстеження, екскурсії, корекційно- розвивальні ігри, вправи з натуральними об’єктами , їх рельєфними зображеннями, перегляд епізодів пізнавальних фільмів, розгляд та обстеження наочності (картинок , іграшок, муляжів наближених до натуральних …), слухання грамзаписів, застосування магнітофонних записів - що виявляє стійку цікавість зороводепривованих дітей до оточуючого середовища , прагнення виявити причинно-наслідкові взаємозв'язки. Педагоги Т.Тимченко, В.Надобенко, Л.Прокопчук, А.Миронова, Л.Дворак - здійснють роботу з розвитку мовлення і спілкування навчаючи дітей з зоровою депривацією правильно будувати фрази, послідовно викладати свої думки, вживати слова за смислом, відповідні невербальні засоби (жести, міміку), силу голосу, темп мовлення - що спонукає до якісного формування мовленнєвої компетенції. Вихователі А.Гавлішина, Т.Макарова, О.Закревська О.Семенюк - будують роботу з мовленнєвого розвитку дошкільників спираючись на принцип розвиваючого навчання використовуючи інноваційні та інформаційно-комп»ютерні технології , що сприяє кращому запам”ятовуванню змісту нового матеріалу , розвитку уяви, фантазії , образного мислення дошкільнят з порушенням зору . Опанування програмового матеріалу з формування початкових математичних уявлень базується на сенсорному розвитку зороводепривованих дітей. Тому усі вихователі здійснюють формування навичок дотикового обстеження предметів та виділення сенсорних ознак. Для вивчення програмового матеріалу педагоги використовують тактильні книги власного виробництва , об’ємну наочність, рельєфні посібники, моделі геометричних фігур, магнітні дошки з фігурами, природний матеріал тощо. Педагоги Г.Солецька, А.Близнюк , І.Дзюбенко, О.Степанюк - завдання з розділу програми “Ознайомлення з навколишнім світом” спрямовують на усвідомлення дитиною з полісенсорними порушеннями себе, людей, речей, явищ, що сприяє формуванню реальних уявлень про оточуюче середовище, життя і побут людей, спонукає зороводепривованих дошкільнят вживати слова , які містять інформацію про людей різного віку, національні особливості побуту , культури мешканців України, орієнтуватися в тому, що існує багато країн, інших мов. Діти мають уявлення про загальний хід розвитку людини, про її становище у соціумі, виділяють, порівнюють особливості зовнішності іншої людини і самого себе. Під вдалим керівництвом вихователів А.Гавлішиної, Т.Макарової, А.Миронової, О.Федорчук, В.Лютко набуті естетичні враження , збагачений естетичний досвід дітейз вадами зору відбився в темах мистецьких творів ( орігамі, квілінгу, аплікаціях ), які представлені на дитячих виставках закладу . На достатньому професійному рівні спрямовується робота музичних керівників Л.Крутової та Н.Стрільчук. Враховуючи специфічні особливості дітей: погане орієнтування у -мікро і -макропросторах, координацію рухів, понижену гостроту зору музичні керівники вміло використовують логоритміку, розвивають слух, голос, темп , навчають дошкільнят з порушенням зору оволодінню музично – ритмічними навичками . При проведенні організованої навчальної діяльності вдало чергують такі види діяльності : домінантні, комплексні, інтегровані, тематичні – завдяки чому у дітей з патологією зору розвинуто музичні здібності, почуття ритму, тембровий і динамічний слух, що спонукає дошкільнят до самостійних дій. Як один з ефективних шляхів розвитку і корекції зороводепривованих дітей дієвою була гурткова робота гуртків : «Здоров»ятко»- керівник В.Гавриш, « У світі музичних звуків» -керівник Л.Крутова, музично-ритмічний – керівник Н.Стрільчук до якої залучались незрячі діти та діти з важкими розладами зору. Робота гуртків будувалась за авторською програмою , складеною керівниками на основі власного доробку та запозиченого досвіду педагогічної діяльності . В дошкільному закладі створені належні умови для фізичного здоров”я дітей з порушенням зору. Вміло використовуючи ігрові методи фізінструктор В.Гавриш особливу увагу приділяла виконанню завдань спецпрограми , а саме : досягнення відповідного віковим особливостям рівня розвитку основних рухів, фізичних якостей (швидкості, точності, витривалості, рівноваги), орієнтування в просторі, координації рухів та ін.; корекція здоров’я і фізичного розвитку шляхом застосування спеціальних засобів і методів, що сприяють підвищенню функціональних можливостей, подоланню недоліків (низької рухливості, невпевненості, страху простору ) ; зміцнюють опорно-руховий апарат, серцево-судинну і дихальну системи; розвивають зорово-рухове орієнтування- що виникають на фоні зорової патології під час опанування рухів; активізують та вправляють збережені аналізатори у процесі фізичного виховання. Значна увага приділяється розвитку орієнтування в просторі, формуванню точності та координації рухів. Використання Валентиною Петрівною нетрадиційних форм фізкультурно-оздоровчої роботи „ Лікувальна фізкультура для дітей з вадами зору” В.Ремажевської , Ю.Раніцького „ Розвиваючий рух” В.Шернборн, робота на корекційних м»ячах за методикою К.Серебрянської, заняття в басейні сухого масажу, точкові вправи за методикою індійських йогів, дихальні вправи ци-гун - позитивно впливають на загальний стан організму, стан зорового аналізатора вихованців . Усі педагоги закладу протягом дня в роботі з дошкільнятами використовують найдієвіше загартовуючи процедури , такі як : кінезорефлексотерапія , точковий масаж , сухий масаж натуральною рукавичкою, ходьба по сольових доріжках, обливання ніг , гімнастика з елементами йоги ( яка немає протипоказань та вікових обмежень, покращує кровообіг у тілі дитячого організму, корі головного мозку). Систематичний аналіз стану освітньо-виховної роботи показав, що вимоги чинної програми для дітей з вадами зору, поставлені мета і завдання , державне замовлення - реалізуються педагогами закладу в повній мірі