Голова батьківського  комітету закладу дошкільної освіти (ясла – садок)  компенсуючого типу (спеціальний)  № 35 для слабозорих і незрячих дітей  (далі -  заклад) Рівненської  міської  ради  щорічно,  на початку червня,  звітує    про використання   та надходження благодійної допомоги    за  навчальний рік  на   загальних зборах трудового колективу та громадськості .

 

Інформація про  надходження та  використання  благодійної допомоги

розміщена на головній сторінці  сайту закладу у розділі : 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ.

 

Розподіл та використання  благодійної  допомоги  здійснюється з урахуванням пропозицій на поточні  ремонти приміщень, усунення непередбачуваних  аварійних ситуацій  ( прорив труб, чистка каналізаційних труб…)  тощо.

 

 

 

 

 

РІВНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Заклад дошкільної освіти

(ясла – садок)

компенсуючого типу  (спеціальний )  №35

для слабозорих і незрячих дітей

 

ПОЛОЖЕННЯ

про батьківський  комітет закладу

 

1. Загальні положення 

         1.1. Положення про батьківський  комітет  закладу   дошкільної освіти  (ясла – садок)   компенсуючого типу  (спеціальний )  №35   для слабозорих і незрячих дітей  (далі – комітет ) визначає його  функцію  у державно – громадській системі управління закладом  дошкільної освіти   (ясла – садок) компенсуючого типу  (спеціальний )  №35

 для слабозорих і незрячих дітей   (далі-заклад).

  1.2. Комітет  є    органом  громадського самоврядування,  створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків  їх дітей  під час організації                           їх життєдіяльності у закладі.

 1.3. У своїй діяльності комітет  керуються Конституцією України, Законами України       «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян»,  Конвенцією ООН  «Про права дитини», Положенням  про заклад дошкільної освіти, статутом закладу,   цим положенням, іншими чинними нормативно-правовими актами в галузі освіти. 

 1.4. Рішенням про заснування комітету  закладу та кількість членів комітету  приймаються на загальних зборах   батьків вихованців закладу.    

 1.5. Легалізація (офіційне визнання) комітету  є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по  закладу після письмового повідомлення керівництва закладу (надання протоколу  загальних  батьківських зборів) про їх заснування.

 

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності  батьківського  комітету закладу   є

захист законних інтересів в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

 

 2.2. Основним завданням діяльності комітету  є сприяння створенню умов для:

- збереження та зміцнення здоров’я  вихованців;

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності  слабозорих та незрячих  дітей;

- розвитку потреби в реалізації компенсаторних  здібностей дітей з зоровою патологією;

- виховання у  слабозорих   дітей  природо-доцільного світогляду;

-  утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності кожного вихованця закладу;

- розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення   у слабозорого  дошкільника  до довкілля;

- конструкативної взаємодії   між родинами і закладом,  з метою встановлення єдності їх виховного впливу на вихованців;

- залучення батьківської громадськості до  освітного   процесу;

- організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання  слабозорих  дітей, обмін  досвідом родинного виховання.

 

   2.3. Основними принципами діяльності  батьківського  комітету закладу  є:

- законність;

- гласність;

- колегіальність;

- толерантність,

- виборність;

- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням   та законодавством України;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу.

  

3. Порядок створення батьківського  комітету закладу

3.1. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп,  та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп закладу.

3.2. Кількісний склад комітету закладу, строк його повноважень визначаються загальними зборами батьків  закладу. При цьому від комітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника.  Із складу комітету обирається голова, його заступник та секретар.

3.3. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження,   вибори нового члена відбуваються на  загальних  батьківських зборах.

 

4. Організація діяльності батьківського  комітету

4.1. Батьківський комітет закладу у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше  як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з директором закладу.

4.2.У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад,  питання , що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситися на обговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.

4.3.Рішення   батьківського  комітету доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності,  відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом надання протоколу).

4.4. Батьківський комітети звітують про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей,  які відвідують заклад.  

4.5.Секретар комітету веде протоколи засідань  зборів.

4.6.Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

 

5.Права та обов’язки батьківського комітету закладу

 

5.1.Комітети мають право:

- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають   у несприятливих соціально-економічних умовах;

- встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування,  органами внутрішніх справ,  громадськими  організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової  та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців,  організації харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків вихованців закладів, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;

- вносити на розгляд керівництва (педагогічної  ради, батьківського комітету ) закладу пропозиції щодо  вдосконалення умов організації життєдіяльності вихованців закладу;

- звертатися до директора, педагогів, батьківських  комітетів груп  або педагогічної ради закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

 - за необхідності заслуховувати звіти комітетів груп  і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

- скликати позачергові загальні збори батьків (конференції);

- створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь  у вирішенні інших питань;

- надавати пропозиції  директору   закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу;  

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;

- сприяти організації інноваційної та експерементальної діяльності  закладу.

 

5.3. Батьківський комітет закладу  зобов’язані:

-вести протоколи засідань зборів батьків,  що зберігаються в справах закладу   та передаються за актом новообраному комітету;

-надавати інформацію про свою діяльність за проханням  директора   закладу   або відповідного органу управління освітою;

-у разі потреби організовувати  чергування батьків під час культурно-масових заходів  у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців;

-звітувати перед загальними зборами батьків(конференціями).

 

 5.4.Голова комітету закладу є членом педагогічної ради закладу.  

Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету,  з правом дорадчого голосу.

 

 

 

Чекаємо Ваших листів за адресою

E-mail: ssadok@ua.fm